เตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน  / ระเบียบการชำระเงิน
ขั้นตอนในการดำเนินการปลูกสร้างบ้านกับซีคอนโฮม
ระเบียบการชำระเงินค่าก่อสร้าง
ขั้นตอนในการดำเนินการปลูกสร้างบ้านกับซีคอนโฮม
จะประกอบด้วย 7 ขั้นตอนหลักๆ

1. การเตรียมที่ดินให้พร้อมก่อนเริ่มงานก่อสร้าง
2. การเลือกแบบบ้าน
3. การทำสัญญาก่อสร้าง
4. การเลือกวัสดุอุปกรณ์ งานก่อสร้าง
5. การดำเนินงานก่อสร้าง
6. ระเบียบการชำระเงิน
7. ระเบียบการขอสินเชื่อธนาคาร
7. ระเบียบการขอสินเชื่อธนาคาร
สำหรับท่านที่ต้องการปลูกสร้างบ้านกับซีคอน และต้อง การขอสินเชื่อกับทางธนาคาร ทางซีคอนขอแนะนำให้ ท่านใช้บริการสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัย โดยท่านสามารถ สอบถามรายละเอียดได้จากธนาคารที่ทางซีคอนได้รวบ รวมไว้รวมถึงหลักฐานต่างๆที่ท่านต้องเตรียมให้พร้อมใน การขอสินเชื่อจากธนาคาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หลักฐานการขอสินเชื่อ
1. คำขอกู้เงิน
2. ใบรับรองเงินเดือน พร้อมหลักฐานการรับเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) และหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน อื่นๆ (สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน)
3. สำหรับผู้กู้ที่มีอาชีพอิสระ ให้นำหลักฐานประกอบ อาชีพนั้นๆ เช่น ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หลักฐานการเสียภาษี เงินได้ บัญชีเงินฝากแสดงฐานะการเงินไม่น้อยกว่า 6 เดือน และหลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ
4. สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า บัตรประชาชน ทะเบียน สมรส(ถ้ามี)
5. สำเนาโฉนดที่ดิน
6. กรณีปลูกสร้างแสดงร่างสัญญาและใบขออนุญาตให้ ปลูกสร้าง กรณีผู้กู้ร่วมขอให้เตรียมหลักฐาน ข้อ 2, 3 และ 4 ด้วย

หลักฐานการขอสินเชื่อ
ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอสินเชื่อ
สถาบันการเงิน