SEACONhome

เตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน


ขั้นตอนการปลูกสร้างบ้าน

ขั้นตอนในการดำเนินการปลูกสร้างบ้านกับซีคอนโฮมจะประกอบด้วย 7 ขั้นตอนหลักๆ


การเลือกแบบบ้าน

ซีคอน โฮม มีแบบบ้านซึ่งเป็นระบบกึ่งสำเร็จรูป ที่ได้มาตรฐานด้านวิศวกรรม และมีความมุ่งมั่นในการออกแบบ เพื่อให้บ้านทุกแบบสวยงามมีพื้นที่ใช้สอยอย่างเต็มที่ และที่สำคัญต้องเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศเมืองร้อนอย่างประเทศไทย โดยมีทีมงานที่ให้คำแนะนำแก่ท่าน ตั้งแต่เริ่มติดต่อจนบ้านแล้วเสร็จ เพื่อช่วยให้บ้านของท่าน สามารถก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมกับที่ดิน และงบประมาณของท่านมากที่สุด ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • จำนวนและอายุของคนในครอบครัว จำนวนสมาชิกในครอบครัวจะเป็นตัวกำหนดจำนวนของ ห้องนอน, ห้อง น้ำ อายุก็เป็นส่วนที่จะกำหนดว่าควรมีห้องอยู่ที่ชั้นใด บ้างซึ่งทางสถาปนิก
   จะคอยให้คำแนะนำแก่ท่านได้เป็นอย่างดี
  • การใช้ชีวิตภายในบ้าน สมาชิกในครอบครัวมีพฤติกรรมหรือมีกิจกรรมใดบ้างก็เป็นส่วนหนึ่ง
   ในการเป็นตัวกำหนดการจัดวางพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านว่าห้องใดควรอยู่ที่ใด
   มีขนาดใหญ่หรือเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตภายในบ้านได้เป็นอย่างดี
  • สภาพของพื้นที่, สภาพของอากาศ, แสงแดดส่องตรงไหนบ้าง ซึ่งที่กล่าวมานี้จะเป็นตัวกำหนดให้ในการเลือกแบบบ้านว่าจะเป็นแบบบ้านในแนวลึก, แนว กว้าง, หรือแนวสูง ซึ่งสถาปนิกของบริษัทจะคอยแนะนำให้ท่านได้เป็นอย่างดี
 • บริษัทฯ นัดท่านไปสำรวจที่ดินเพื่อยืนยันแนวเขตที่ดิน จัดทำแผนผังการวางตัวบ้านระดับความสูง ต่ำของที่ดินและถนนจัดทำแผนที่และรายละเอียดอื่นๆ ของสภาพที่ดินทั้งหมด
 • บริษัทฯ ทำการเขียนแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างและราคางานเพิ่มเติม จากแบบที่ท่าน ขอแก้ไขเพิ่มเติมไว้ พร้อมกับเขียนแบบสำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้างและยื่นขออนุญาต กับทางราชการ เมื่อแบบ - ราคาแล้วเสร็จ พนักงานขายจะเชิญท่านมาพิจารณาแบบบ้าน และราคาที่ท่านได้แจ้งแก้ไขไว้
 • ดำเนินการถมหรือปรับที่ดินให้มีระดับเรียบสม่ำเสมอ ตัดหญ้ารก ต้นไม้ ขุดตอไม้ เก็บขยะ ตลอดจนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม (ถ้ามี) และขนออกนอกบริเวณที่ปลูกสร้างให้เรียบร้อย ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง
 • นัดวันทำสัญญา โดยจะนัดท่านล่วงหน้าประมาณ 7 วันทำการ
  นับตั้งแต่วันที่ท่านพิจารณาแบบ - ราคาแล้วเสร็จ