ข้อกำหนด และ เงื่อนไข การใช้บริการ

บริษัท ซีคอน จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) เป็นผู้ดำเนินการให้บริการเว็บไซต์ชื่อว่า seacon.co.th โดยเว็บไซต์นี้จะเป็นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร / การบริการ หรือ บทความต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

โดยที่ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตทุกท่านรับทราบว่า การเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของท่านในเว็บไซต์นี้นั้นถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัททุกประการและท่านได้รับทราบแล้วว่าเว็บไซต์ของบริษัทนี้ เป็นเพียงสื่อกลางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการเพียงเท่านั้น

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์  ลิขสิทธิ์  สิทธิ และทรัพย์สินของบริษัทแห่งนี้

ท่านตกลงและรับทราบว่า เว็บไซต์ของบริษัทเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสาร / บริการ หรือ บทความแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา ต่อบริษัท และ/หรือ กรรมการของบริษัท

2. การใช้บริการ

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้เท่านั้น และจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ก) ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ  เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน ตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้น รวมถึงการนำไปใช้ดำเนินการผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทก่อนล่วงหน้า

ข) การกระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า  ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ

ค) ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือ กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือ ข้อความงานใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางบริษัท และตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฎซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท สมาชิกผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก

ง) อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล์ หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือ โปรแกรมซอฟท์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัทหรือ ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก

จ) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของบริษัท หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ

ฉ) กระทำการใด ๆ เป็นอันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง

หากบริษัททราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซค์นี้ บริษัทสามารถดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที

3. ข้อสละสิทธิในเนื้อหาบนเว็บไซต์

ข้อความ ภาพวาดหรือข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ บางส่วนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และทันสมัย (update) อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่รับรองความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัย (update) ของข้อมูลดังกล่าว ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทดูแลควบคุมข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการข้อมูลข่าว /บริการ หรือ บทความแก่ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพียงเท่านั้น

4. นโยบายระงับข้อพิพาท

ท่านรับทราบว่า การดำเนินการให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ  ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  ซึ่งบริษัทไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา รูปภาพ หรือข้อความทั้งหมดได้  ดังนั้นเพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ของบริษัท  หากผู้ใช้บริการประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือ บริการใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ทางบริษัทมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ชัดเจนแก่พนักงานของบริษัทตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้
(ข) หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้
(ค) รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)
(ง) ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการ

2) ท่านต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายังที่อีเมล์: info@seacon.co.th

ซึ่งภายหลังจากบริษัทได้รับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวทั้งหมดแล้ว บริษัทจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัททราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา  15 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้แจ้งข้อเรียกร้องให้บริษัททราบโดยเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องมีเนื้อหาตามที่บริษัทได้กล่าวไว้ข้างต้น

ขณะในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีหรือท่านสละสิทธิในการดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งและ/หรือทางอาญากับบริษัท  เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนถึงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

5. การแก้ไขเพิ่มเติม

ทางบริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม  ตัดทอน  บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

6. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดเรื่องข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากการให้บริการของบริษัทอันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ ท่านผู้ใช้งานและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทการใช้บริการในเว็บไซต์นี้ของท่าน ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไข  เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ฉบับนี้ของบริษัทในอนาคต ซึ่งย่อมถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของบริษัทที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติมดังกล่าว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัว และ การใช้คุ๊กกี้

ทางบริษัทได้ทราบเป็นอย่างดีว่าท่านผู้ใช้งานให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมากเพียงใดและบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในการใช้บริการในเครือของบริษัทเรา  บริษัทจึงขอเรียนให้ท่านทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้เข้าเยี่ยมชมดังนี้

นโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ และบริการในเครือของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือช่องทางอื่นๆในอนาคต

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทได้มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเป็นครั้งคราว ทางเราจึงขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลล่าสุด

ท่านผู้ใช้งานรับทราบว่า การใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตาามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตของเว็บไซต์นี้

ข้อ 1 การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราต้องการให้ข้อมูลและบริการของเราเป็นที่ชื่นชอบและตรงกับความต้องการของท่าน เราจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนเมื่อท่านมีการติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ หรือข้อมูลที่เราต้องจัดเก็บอาจมีรวมถึงข้อมูลเหล่านี้

– ชื่อและนามสกุล

– ที่อยู่

– เบอร์โทรศัพท์

– อีเมล

– รายละเอียดที่คุณสนใจ

รวมถึงข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เท่าที่จําเป็น โดยข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันและไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้จะทําให้เราสามารถทราบความต้องการของท่าน ความแตกต่างของสินค้า และบริการที่ท่านจะได้รับนอกจากผู้ใช้บริการรายอื่นๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับเรามากเท่าใดเราก็สามารถให้บริการได้ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

ข้อ 2 จุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูล

วัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษัทเราในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น คือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายของเราได้รับสินค้า และบริการที่ดีจากทางเราอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั้งนี้ท่านตกลงและยินยอมให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในการติดต่อ สอบถาม หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนไปยังบริษัทในเครือของเราหรือพันธมิตรในทางธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทําการตลาดได้เพื่อที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่านผู้ใช้บริการโดยไม่จําต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่านผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้เป็นอย่างดี  ซึ่งเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทพันธมิตร เพื่อประโยชน์ของท่านและของกิจการบางส่วนดังต่อไปนี้

  1. เพื่อสนับสนุนการส่งมอบบริการ, โฆษณา, ผลิตภัณฑ์, สิทธิพิเศษ, กิจกรรมด้านการตลาดที่ตรงกับความต้องการของท่านผ่านช่องทางส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้กับทางบริษัทเรา
  2. เพื่อวิจัย และวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, และโซเชียลมีเดีย  (Social Media) ทำให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และตรงกับพฤติกรรมของท่านผู้ใช้งาน
  3. เพื่อปรับแต่งข้อเสนอ โฆษณา สิทธิพิเศษ กิจกรรมด้านการตลาดต่างๆ หรือเนื้อหาที่คุณสนใจ ซึ่งทางเราอาจจัดส่งให้ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์, อีเมล, การแจ้งเตือนภายในเว็บไซต์, สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media), หรือช่องทางอื่นๆในอนาคต
  4. เพื่อติดต่อผู้ใช้งานสำหรับการให้บริการ และดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านยินยอมให้กับทางบริษัท
  5. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์และตามกฏหมาย
  6. เพื่อคุ้มครองสิทธิทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเราหรือของผู้ใช้บริการของเรา

ข้อ 3 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องตรงกับความจริง รวมถึงสิทธิในทำให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์ขึ้นโดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณมีสิทธิที่จะได้รับการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเรา ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกจัดเก็บหรือประมวลผลอีกต่อไป หรือในกรณีที่คุณถอนความยินยอม หรือในกรณีการประมวลผลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 4 คุกกี้ (Cookie), พิกเซล (Pixel), ไอพีแอดเดรส (IP Address)

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), พิกเซล(Pixel), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลของบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือวิเคราะห์ ในการการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีประเภทนี้โดยตรงบนเว็บไซต์ ทั้งนี้คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่รวบรวมข้อมูลในคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน คุกกี้ทําให้เราทราบถึงบริการหรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ส่วนพิกเซล (Pixel) เป็นภาพขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ซึ่งทำหน้าที่ต่างๆ เช่นทำให้เซิร์ฟเวอร์อื่นสามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น และมักใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้โดยรหัส

ดังกล่าวจะทำการติดตามเมื่อมีการดาวน์โหลดพิกเซล (Pixel) เพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งานได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใดหรือบางส่วนของจอภาพใด

ด้วยการทำงานของคุกกี้ (Cookie), พิกเซล (Pixel) จะทําให้บริษัทสามารถจดจําผู้ใช้บริการที่ได้เคยเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเรา ทราบถึงจํานวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น และช่วยให้เราจัดบริการข้อมูล พัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น, ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ, นำเสนอบริการ, สิทธิพิเศษ, ผลิตภัณฑ์, กิจกรรม หรือโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรม และความสนใจสําหรับท่านด้วย

ท่านมีสิทธิในการตั้งค่าคุกกี้ (Cookie) โดยท่านอาจแก้ไขเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการเก็บข้อมูลคุกกี้(Cookie) หากท่านต้องการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ (Cookie) ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถทราบข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์บริการใหม่ สิทธิพิเศษ และการเชื่อมต่อกับบางเว็บไซต์อาจไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงอุปกรณ์ของบุคคลภายนอกผ่านบทความในเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ ในเครือของบริษัทเพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นของไทยรัฐ ในบางครั้งเราอาจเชื่อมโยงข้อมูลกับสื่อโซเชียล (Social Media) เข้ากับเครื่องมือของบุคคลภายนอก เช่น Youtube, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram เมื่อท่านเข้าดูบทความภายในเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท

ข้อ 5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

เราอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในทุกเวลาโดยปิดประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของเรา การใช้บริการเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น, ช่องทางอื่นของบริษัทถือเป็นการยอมรับข้อกําหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ดังกล่าวย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

ข้อ 6 ข้อมูลการติดต่อกับบริษัท

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไข/ลบ/ปัญหาการใช้งาน และความปลอดภัยส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ info@seacon.co.th