จดหมายข่าวสาร (IA Letter) เป็นช่องทางการส่งข่าวสาร/เกร็ดความรู้ต่างๆ ภายในองค์กร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนในองค์กร มีความรู้ในเรื่องต่างๆ มี Awareness ในเรื่องการควบคุมภายในที่ดี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือเป็นแนวทางในการทำงานที่เกี่ยวข้องได้